Защита на лични данниОт 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Настоящото Уведомление за поверителност има за цел да Ви запознае с правилата, които спазваме, когато събираме и обработваме Ваши лични данни, когато закупувате и/или ползвате услугите, които предлагаме, или само посещавате нашия уебсайт.
Тук можете да намерите информация за това какви Ваши лични данни събираме, как и с каква цел ги използваме, на кого ги предоставяме, какви са Вашите права като субект на данни, както и как да се свържете с нас или с надзорния орган по защита на личните данни.

1.Кои сме ние ?

Ние сме „ Интергрейд 2 “ ЕООД , вписано в търговския регистър с ЕИК: 200522438 , със седалище и адрес на управление: гр. София 1000 , ул. Петър Парчевич №52. Ние събираме и обработваме Вашите лични данни като администратор на лични данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679
 
2.Какви данни събираме и как използваме Вашата информация ?

2.1Когато закупувате самолетни билети, туристически пакети, круизи, хотелско настаняване, трансфери и други туристически услуги
 
За всяка от посочените в този раздел услуги събираме следните лични данни за лицето, което купува от нас съответната услуга (Клиент): име, телефонен номер и имейл адрес на Клиента. Тези данни са ни необходими, за да идентифицираме Клиента като такъв, и за да можем да се свързваме с него за целите на изпълнението на задълженията ни по договора за предоставяне на съответната услуга. Това е и правното основание за обработката на тези категории данни. Обработваме също и ЕГН и адрес за целите на издаване на първичен счетоводен документ.
 
В зависимост от естеството на съответната услуга събираме различни категории лични данни за Ползвателите на съответната услуга, както следва:
 
Туристически пакети. В зависимост от услугите, включени в пакета, е възможно да събираме следните категории данни за Ползвателите на услугите, включени в пакета: имена, ЕГН, гражданство, дата на раждане, номер и дата на валидност на паспорт, номер и валидност на виза и др.
Круизи. При резервирането и закупуването на круизни пътувания събираме и обработваме следните категории данни за Ползвателите на услугата: имена, ЕГН, гражданство, дата на раждане, номер и дата на валидност на паспорт и др.
Хотелско настаняване. При резервирането и закупуването на хотелско настаняване събираме и обработваме следните категории данни за Ползвателите на услугата: имена, гражданство, дата на раждане (за деца), номер и дата на валидност на паспорт (при настаняване в чужбина) или лична карта (при настаняване в България) и др.
Трансфер, коли под наем и друг наземен транспорт. При резервирането и закупуването на наземен транспорт събираме и обработваме следните категории данни за Ползвателите на услугата: имена, дата на раждане, номер на полет, телефон за контакт и др.
Туристически застраховки за пътуване в чужбина, застраховка „Отмяна на пътуване“. При сключването на този тип застраховки събираме и обработваме следните категории данни за Ползвателите на услугата: имена, дата на раждане или ЕГН, адрес, паспорт др.
 
Всяка от изброените по-горе категории лични данни за Ползвателите на съответната услуга се събира и обработва, тъй като тези лични данни се изискват от доставчиците на съответните услуги (включително въз основа на нормативно установени изисквания за идентификация на ползвателя на услугата, напр. при отсядане в хотел, сключване на застрахователен договор и др.). Предоставянето на тези данни е задължително с оглед резервирането или закупуването на съответната услуга. Ако не получим тези данни, няма да можете да резервирате и закупите съответната услуга от/чрез нас. Правното основание за обработката на така предоставените данни е необходимостта от тях за изпълнението на договора за съответната услуга.

2.2 Когато посещавате нашия сайт:

Ние може да събираме информация за взаимодействието ви с нашия сайт и услуги на  „ Интергрейд 2 “. Например, може да използваме инструменти за анализ на уеб сайтове на нашия сайт, за да извличаме информация от вашия браузър, включително за това, от кой сайт идвате, за търсачката/търсачките и ключовите думи, които сте използвали, за да намерите нашия сайт, страниците от сайта ни, които преглеждате, добавките на вашия браузър и ширината и височината на прозореца на вашия браузър. Може също така да използваме технологии, като бисквитки (описани по-долу), за да събираме данни за страниците, които преглеждате, връзките, които избирате и други действия, които извършвате в нашите сайтове и услуги. Освен това събираме определена стандартна информация, която вашият браузър изпраща до всеки посетен от вас уеб сайт, като например вашия IP адрес, типа браузър и езика, часовете на достъп и адресите на препращащите уеб сайтове.
Когато получавате бюлетини или рекламна електронна поща от „ Интергрейд 2“, може да ползваме уеб тракери, (описани по-долу), персонализирани връзки или подобни технологии, за да разберем, дали електронното писмо е било отворено и на кои връзки сте щраквали, за да ви осигурим по-целенасочени съобщения по електронната поща или друга информация.

Във всеки случай ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за тази цел и не представлява навлизане в личния Ви живот.


3.Как ще изполваме Вашите лични данни?

Използваме Вашите лични данни единствено и само за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност . Личните данни на Ползватели, се използват изключително за целите на предоставянето на закупената услуга.
Интергрейд 2  ЕООД  ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) и Закона за защита на личните данни. Ще се стремим да поддържаме данните за Вас точни и да не ги съхраняваме по-дълго, отколкото е необходимо. Интергрейд 2 е длъжна да съхранява информация в съответствие със закона, като например информацията, необходима за данъка върху доходите и за целите на проверки. Колко време трябва да се съхраняват определени видове лични данни, може също така да се урежда от специфични изисквания на бизнес сектора и съгласувани практики. Личните данни могат да се съхраняват в допълнение към тези периоди в зависимост от индивидуалните нужди на бизнеса.

4.На кого предоставяме личните ви данни ?

„ Интергрейд 2 “ ЕООД събира и използва информацията за клиентите единствено за целите, предвидени в Договора за туристически пакет  и Общите условия към него.

„ Интергрейд 2 “  ЕООД в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица ( с изключение на авиокомпании, други туроператори,  транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение).
 
Туристическа агенция „  Интергрейд 2 “ ЕООД  се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:
 
– има изрично съгласие на клиента;
 
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;
 
– информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента „ Интергрейд 2 “ ЕООД   – авиокомпании, други туроператори, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

В рамките на нашата организация достъп до личните данни, които се събират в контекста на резервирането и закупуването на туристически услуги, имат следните категории лица:
 
• служители, които са пряко ангажирани с процеса по резервиране и организиране на съответната услуга – имат достъп до всички категории данни, които се събират за Ползвателите за целите на резервацията и/или предоставянето на съответната услуга;
• служители в счетоводен отдел – имат достъп до личните данни на Клиента, както и до личните данни на Ползвателите, които се визуализират върху издадения счетоводен документ за съответната услуга (ако такива данни се визуализират);
• системни администратори, извършващи поддръжка на софтуерните системи, които използваме – имат достъп до всички категории данни, които се събират за Ползвателите за целите на резервацията и/или предоставянето на съответната услуга.

Извън нашата организация предоставяме лични данни на следните категории получатели:
 
• доставчиците на съответните услуги– авиокомпании, хотели, круизни компании, застрахователи и др. – всички категории данни, които се събират за Ползвателите за целите на резервацията и/или предоставянето на съответната услуга и са изискуеми от доставчика.
• консолидирани резервационни системи, през които се правят резервации или директно се закупуват съответните услуги– всички категории данни, които се събират за Ползвателите за целите на резервацията и/или предоставянето на съответната услуга и са изискуеми от резервационната система.
• посолства на чужди държави в България – всички категории данни, предоставени от кандидата за виза.

5. Колко време съхраняване събраните данни?
 
Съхраняваме личните данни, които събираме и обработваме, за различни срокове в зависимост от вида на услугите, целите за които се събират, вида на данните и средствата, чрез които се обработват, както следва:
 
• Самолетни билети – данните за Ползватели е възможно да се съхраняват в една или повече компютърни системи, като за целите на изпълнението на ангажимента ни, свързан с издаването на самолетен билет, тези данни се съхраняват за период не по-дълъг от 5 години от приключването на пътуването.
• Данни, които събираме при предоставянето на туристически услуги (т. 4.2) –  в срок до 5 г. от приключване на услугата.
• Данни, събрани за целите на визови услуги в срок от 2 месеца от кандидатстването за виза.
• Данни от бисквитки – всички лични данни, които събираме чрез използването на бисквитки, се съхраняват до момента, в който промените предпочитанията си за бисквитки и спрете (забраните) използването на съответната категория бисквитки, събираща лични данни.
• Данни от клиентски профили – личните данни на Клиенти, които обработваме чрез съхранение в клиентската ни база данни, включително за целите на директния маркетинг, се съхраняват за период от 5 години от последната покупка, извършена от този Клиент.
• Данни, включени в счетоводни документи – всички счетоводни документи, включително когато съдържат лични данни, се съхраняват за минималните задължителни срокове за съхранение на съответния вид счетоводна документация съгласно приложимото счетоводно и данъчно законодателство.
• Данни, фигуриращи в документи, които могат да бъдат обект на проверка от компетентен надзорен орган (напр. НАП, КЗП) и/или са били ангажирани като доказателства в граждански, административен или наказателен спор – за срока, след който нашите евентуални претенции или задължения, свързани със съответния документ, се погасяват по давност и/или до приключването на съответното административни и/или съдебно производство с окончателен административен и/или съдебен акт.
 
След изтичането на срока за съхранение всички лични данни, съответно документите, в които се съдържат, се унищожават по безопасен начин.

Как защитваме Вашите лични данни?

6.Защита на вашите лични данни

„ Интергрейд 2 “  ЕООД в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят при посещение на нашия уебсайт www.intergreyd.com  в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.
 
„ Интергрейд 2 “ ЕООД   предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

Защитата на вашите лични данни е наша постоянна грижа .Ние ползваме различни технологии и процедури за защита, за да защитим вашите лични данни от неразрешен достъп, ползване или разкриване. Например, ние съхраняваме личните данни, които ни предоставяте, на компютърни системи с ограничен достъп, които се намират в контролирани съоръжения. Когато предаваме строго поверителна информация (например номер на кредитна карта или парола) по Интернет, ние я защитаваме чрез шифроване, какъвто е протоколът Secure Socket Layer (SSL), инсталиран на нашия уеб сайт и резервационна система.
 

Какви са стандартите за сигурност, използвани от нас (SSL технология)?

Прехвърлянето на лични данни между вашия компютър и нашия сървър се реализират чрез SSL (Secure Socket Layer) протокол. Чрез тази технология трети лица нямат възможност да четат и ползват вашите лични данни. В допълнение към сигурния пренос на данни между вашия компютър и нашите сървъри разполагаме с различни механизми за сигурност и защита, спиращи достъпа до данните от трети лица.

Информация за това как гарантираме, че, ако възнамеряваме да предадем личните Ви данни на лица в трета държава или международна организация, те се предават и съхраняват по сигурен начин. ЕС е одобрил изпращането на лични данни в някои страни, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. За останалите случаи ще гарантираме, че съществуват конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Вашата информация.

Колко дълго ще се съхраняват данните.

Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.

Информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време.

Как да подадете жалба до надзорния орган.

Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от непредоставянето на такива данни.

Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.

Пълна информация за процеси на автоматизирано вземане на решения, като напр. профилиране, и всякаква важна информация за логиката, която стои зад това взимане на решения, както и значението и очакваните последици от такава обработка на данни.7.Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

7.1 Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Интергрейд 2  за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формуляр, който можете да изтеглите от нашия уебсайт.

Интергрейд 2  може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият профил ще бъде деактивиран.
Право на достъп
Вие имате право да изискате и получите от Интергрейд 2  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. Интергрейд 2 Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Интергрейд 2  си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

7.2 Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Интергрейд 2 .

7.3 Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от Интергрейд 2  изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Интергрейд 2  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Интергрейд 2 ЕООД;
• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
Интергрейд 2 не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане до Интергрейд 2 , както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, пред Интергрейд 2 , като представите на място своята лична карта за целите на идентификация пред служител на Интергрейд 2 .
Интергрейд 2  не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

7.4 Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Интергрейд 2 да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
• оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на  Интергрейд 2 да провери точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
• Интергрейд 2 не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
• Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Интергрейд 2 имат преимущество пред Вашите интереси.

7.5 Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Интергрейд 2, директно през Вашия профил или с искане по имейл.
Вие можете да поискате от Интергрейд 2 директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

7.6 Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Интергрейд 2 да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Интергрейд 2 може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.